Историјско – географски смер

/ март 1, 2022/ Историјско-географско одељење

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ

КОЈЕ СУ ПРЕДНОСТИ ОВОГ ОДЕЉЕЊА?
– Стицање општег образовања са посебним нагласком на друштвено-хуманистичким
наукама;
– Темељно учење наставних предмета који су засновани на корпусу друштвених
наука, а посебно историје као фундаменталне друштвене науке и друштвене географије;
– Квалитетна припрема ученика за наставак образовања на основним академским
студијама – посебно на студијама друштвено-хуманистичких наука;
– Мањи број ученика него у одељењима на другим смеровима, што омогућава
квалитетнији процес наставе и учења;

КОЈЕ МОГУЋНОСТИ ПРУЖА НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ОВОМ ОДЕЉЕЊУ?
– Учење путем истраживања и откривања у учионици, библиотеци, музеју, архиви…

– Укључивање у пројекте на државном и међународном нивоу;
– Већа могућност међупредметног повезивања наставе историје, друштвене
географије, геополитике са другим наставним предметима, као што су српски језик и
књижевност, музичка и ликовна уметност, психологија, социологија…
– Темељније учење историје и географије као фундаменталних наука, а ради бољег
разумевања осталих дисциплина као што су социологија, друштвена географија,
геополитика, психологија, уметност…
– Боље разумевање појмова друштвена географија и геополитика и њихов значај за
савремени свет;
– Упис на академске студијске програме који су засновани на друштвено-
хуманистичким наукама – историја, географија, политичке науке, филозофија,
социологија, психологија, педагогија, право, економија, уметничке академије, књижевност,
страни језици…
– Уз положену државну матуру омогућен је упис и на програме који су усмерени на
технику и технологију, математику и природне науке.

ЗАШТО ЈЕ ДОБРО УПИСАТИ ОВО ОДЕЉЕЊЕ?
– Стиче се и развија знање о човеку као друштвеном бићу, о заједници у којој човек
живи, прошлости и повезивања са садашњим тренутком;
– Стиче се и развија знање о природним и друштвеним појавама у геопростору као и
разумевање геополитичких односа модерног света.

НАЧИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Ученици бирају да ли ће радити тест из историје, географије или оба теста.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за историју и географију у гимназији може да оствари највише по 240 бодова на сваком тесту.

Ако је кандидат полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат.

Ако је кандидат полагао оба теста и на сваком освојио исти број бодова, бодује се резултат остварен само на једном тесту.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за историју и географију у гимназији положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из историје, или најмање 120 бодова на тесту из географије.

Такмичења ученика основне школе, која су од значаја за упис у одељење за ученике са посебним способностима за историју и географију у гимназији, у смислу овог правилника, јесу такмичења из историје и географије.

Стручна друштва и други организатори такмичења из става 1. овог члана јесу:

1) историја:

– Такмичење из историје – Друштво историчара Србије;

2) географија:

– Такмичење из географије – Српско географско друштво.

Кандидату, који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из историје или географије, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место. Изузетно, у случају када због угрожене безбедности и здравља ученика и запослених нису одржана такмичења у осмом разреду, кандидату се вреднују такмичења у седмом разреду.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у одељење за ученике са посебним способностима за историју и географију у гимназији оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:

1) носилац Дипломе „Вук Караџић”,

2) остварио већи укупан број бодова на пријемном испиту,

3) освојио већи број бодова на такмичењима,

4) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

Share this Post